Modelli BOTTOM BRACKETS

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS


TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomPress PF30 Road black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomPress PF30 MTB black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom Bracket BottomPress BB86/92 GXP comp. black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomPress BB92 MTB black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomThread BSA MTB black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomThread BSA GXP comp. black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomFit PF30 Road to 24Ø spindle black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomFit PF30 MTB to 24Ø spindle black

 

TRASMISSIONE BOTTOM BRACKETS

bottom bracket BottomFit BB30 MTB to 24Ø spindle black